گزیده ای از منابع مربوط به شیطان:

۱خلفت جن از .کتاب معارف قران - صفحه ۵۹۲ -نویسنده استاد محمد تقی مصباح یزدی

۲.تسخیر جن به وسیله انسان- از .کتاب معارف قران صفحه ۳۱۲- نویسنده استاد محمد تقی مصباح یزدی

۳.ارتباط مفهوم جن و شیطان- کتاب معارف قران - صفحه ۲۹۷ -نویسنده استاد محمد تقی مصباح یزدی

 ۴.نمونه هایی از کارهای شیطان -  کتاب معارف قران - صفحه ۳۰۲ -نویسنده استاد محمد تقی مصباح یزدی 

۵.داستان استکبار شیطان و نکات آموزنده- کتاب معارف قران - صفحه۲۹۹ -نویسنده استاد محمد تقی مصباح یزدی  

۶.علائم دعوت های شیطان- کتاب معارف قران - صفحه ۳۰۴ -نویسنده استاد محمد تقی مصباح یزدی

۷.ولایت شیطان - کتاب معارف قران - صفحه ۳۰۴ -نویسنده استاد محمد تقی مصباح یزدی

۸.ترجمه نهج البلاغه- خطبه ۷ - علامه محمد تقی جعفری

۹.کمینگاههای شیطان - کتاب مراحل اخلاق در قران - صفحه ۱۰۳ - نویسنده  آیت الله جوادی آملی

10.قلمروی شیطان - مجموعه آثار - جلد ۱ - صفحه ۹۴  استاد شهید مطهری

۱۱.تفسیر سوره حمد - سخنرانی - آیت الله روح الله خمینی - قسمت اول(سمعی بصری)

۱۲.سخنرانی دکتر الهی قمشه ایی - شنبه ۴ سپتامبر ۲۰۰۴(سمعی بصری)

۱۳.تفسیر سوره بقره - ابوالفضل بهرامپور --(سمعی بصری)

۱۴.تفسیر جامع - سی دی(سمعی بصری)

۱۵.نرم افزار درج ۲(دیوان الکترونیک اشعار فارسی) - شرکت مهر ارقام --

16.    Michael Shah. Tools of Devil --www. submission.org/satan/tools.html

17.    Dr Douglass Brown . Satan : The master Hypnotist- part 1--www. submission.org/satan/satan1.html

18.    Dr Douglass Brown . Satan : The master Hypnotist- part 1--www. submission.org/satan/satan2.html

 19.    Satan according to the Quran ---www. submission.org/satan/stnqrn.html